GTGear e-Race Series R05 @ Korea Formula Championship

SCHEDULE 예선 타임트라이얼 : 2018.09.14(금) 저녁 6시 ~ 2018.10.07(일) 퀄리파잉 1 : 09.14 18시 ~ 09.20 22시 퀄리파잉 2 : 09.21 18시 ~ 09.27 22시 퀄리파잉 3 : 09.28 18시 ~ 10.07 22시 본선 레이스 : 2018.10.14 (일) 오후 8:00 ~ 8:20 결승 프랙티스 (20분) 오후 8:20 ~ 8:40 결승 퀄리파잉 (20분) 오후 8:40 ~ 9:40 결승…